Nałęczów
Kazimierz Dolny
Janowiec
Opole Lubelskie
Poniatowa
Puławy
Wąwolnica
Wojciechów
Karczmiska
Końskowola
Gmina Puławy
Józefów nad Wisłą
Powiat Puławski

Józefów nad Wisłą Informacje

Adres gminy

Urząd Gminy Józefów nad Wisłą, ul. Opolska 33 F, 24-340 Józefów nad Wisłą, sekretariat@gminajozefow.pl, tel. 81 828 83 20, fax 81 828 50 70

Ważne adresy

Gminne Centrum Kultury w Józefowie nad Wisłą, ul. Parkowa 13, 24-340 Józefów nad Wisłą,
tel. 81 828 50 78, kom 534 534 708

Gmina Józefów nad Wisłą

 

    Józefów to osada miejska przepięknie umiejscowiona na wysokim, prawym brzegu Wisły, która przyjmuje tu trzy dopływy: potok Wrzelowiecki, Wyżnicę oraz Kamienną. Na urwistym zboczu doliny Wisły dominują zabudowania zespołu klasztornego pobernardyński, który obejmujebarokowy kościół pw. Bożego Ciała z lat 1730-1743 fundacji Józefa Potockiego, klasztor pobernardyński, dzwonnicę oraz bramę reprezentacyjną. W północnej części Józefowa znajduje się zespół pałacowo-parkowy z murowanym pałacem z XVIII w. oraz kamienną ławką parkową z rzeźbą Chrystusa. Z parku podziwiać można wspaniały pejzaż na dolinę Wisły. W Józefowie zlokalizowany jest także wiatrak holenderski zII poł. XVIII w lub XIX w. Bogate dziedzictwo kulturowe

   Józefów zawdzięcza położeniu nad Wisłą, na szlakach komunikacyjnych, które sprzyjały osadnictwu na tym terenie. Cechę charakterystyczną krajobrazu gminy stanowią uprawy rolnicze, zwłaszcza rozległe sady.

   Najbardziej atrakcyjny przyrodniczo jest zachodni, położony przy Wiśle pas obszaru gminy. Krajobraz Nadwiślańskiego Przełomu Wisły można tu podziwiać z wysokich stromych brzegów rzeki, odsłaniających węglanowe skały podłoża kredowego.

  

 

Z kart historii:

 • Józefów powstał jako prywatne miasto lokowane na prawie magdeburskim w 1687 roku. W 1690 roku przywilej lokacyjny wydany przez Andrzeja Potockiego zatwierdził król Jan III Sobieski.
 • Miasto powstało w pobliżu istniejącej od XV wieku wsi Kolczyn (Kołczyn), rozwijającej się jako ośrodek handlowy przy trakcie wiodącym w kierunku Rusi. Przywilej lokacyjny umożliwiał osiedlanie się tu przedstawicieli wszystkich wyznań, w Józefowie pojawiła się liczna grupa osadników żydowskich, którzy w XVII i XVIII wieku stali się najliczniejszą grupą mieszkańców miasta.
 •  W 1729 roku miasto zostało zniszczone przez pożar.
 •  W 1751 roku Józefów przeszedł na własność Jana Tarły, po 1754 roku znalazł się w rękach Lubomirskich, następnie w 1825 roku został zakupiony przez Ksawerego Niesiołowskiego, zaś w 1845 roku, na skutek koligacji małżeńskich, stał się własnością Dolińskich.
 • W czasie zaborów Józefów przez pewien czas był siedzibą powiatu, przyczyniło się to do jego rozwoju.
 • Pod koniec XIX wieku na skutek represji carskich Józefów utracił prawa miejskie. Osłabła też jego pozycja  jako ośrodka handlowego.
 • Tradycje sadownicze są tu bardzo długie, w 1902 roku został założony w Józefowie przez Konstantego Przewłockiego i Konstantego Buczyńskiego największy w Polsce sad ( 60 000 drzew).

 

Warto zobaczyć, warto zwiedzić w Józefowie nad Wisłą i okolicach

 

na sakralnym szlaku:

 • Zespół klasztorny pobernardyński w Józefowie w skład którego wchodzą: barokowy kościół p.w. Bożego Ciała, dzwonnica oraz reprezentacyjna brama fundacji Jana Potockiego.
  Fundatorem klasztoru w Józefowie był Andrzej Potocki - kasztelan krakowski i hetman polny koronny. W 1691 roku wzniesiono niewielki drewniany kościół i również drewniany budynek klasztorny. W 1729 roku pożar całkowicie zniszczył oba budynki. Odbudową obiektu zajął się syn poprzedniego fundatora - Jan Potocki. Barokową, w latach 1730-43 powstały obecne murowane zabudowania kościoła i klasztoru. Jednonawową świątynię uroczyście konsekrowano w 1743 roku. W nowym kościele znalazły poczesne miejsce 3 obrazy, uratowane z pogorzeli poprzedniej świątyni: Matki Boskiej, św. Antoniego i św. Franciszka.W ramach represji po powstaniu styczniowym w nastąpiła kasacja zakonu bernardynów. W 1944 r. w czasie działań II wojny światowej ponownie spłonął kościół i klasztor, a kolejna odbudowa nieco uratowała barokową szatę architektoniczną świątyni.
 • Kościół p.w. Wszystkich Świętych w Rybitwach, wybudowany w latach 1613- 1631 w stylu renesansu lubelskiego. Fundatorami świątyni byli Katarzyna Ossolińska i Zbigniew Sieneński oraz jego żona Krystyna z Uhrowieckich. Budowla wielokrotnie była niszczona i powtórnie odbudowywana. Około połowy XIX wieku dobudowana została neorenesansowa kaplica grobowa gen. Franciszka Ksawerego Niesiołowskiego. Pod kościołem znajdują się krypty. Na miejscowym cmentarzu jest kwatera 160 żołnierzy armii austro-węgierskiej i 75 armii rosyjskiej, poległych w lipcu 1915 roku.
 • Kościół p.w. Zwiastowania Pańskiego w Starych Boiskach. Pierwsze wzmianki o położonej w dolinie Wyżlicy wsi Boiska pochodzą z początku XVII wieku i dotyczą drewnianego kościoła fundacji Katarzyny Myszkowskiej. Kościół spłonął w czasie najazdów szwedzkich, obecny murowany kościół powstał w latach 1961-1873. Przy kościele od strony drogi, na cokole stoi kamienna figura św. Jana Nepomucena.
 • Kościół p.w. św. Anny w Prawnie. Kościół powstał na początku XVII wieku, jego fundatorem był Abraham Sieniński. Wkrótce po wybudowaniu przy świątyni działała szkoła prowadzona przez bakałarza, w okresie przedrozbiorowych funkcjonowała tu także mała biblioteka.
 • Nepomucen z Prawna. W leżącym nad Wyżnicą (dopływem Wisły) Prawnie znajduje się drewniana brogowa kapliczka z figurą św. Jana Nepomucena. Znacznie starsza drewniana figura świętego, która pierwotnie była umieszczona w kapliczce, po renowacji została przeniesiona do pobliskiego kościoła
 • Kapliczka w Starych Kaliszanach. Kapliczka murowana pochodząca prawdopodobnie z początku XX wieku. Wewnątrz umieszczona jest malowana figura św. Stanisława Biskupa i Męczennika(zapewne jest ona dziełem ludowego artysty).

- dla miłośników historii i skarbów architektury:

 • Zespół pałacowo-parkowy z murowanym pałacem z II połowy XVIII w. Pierwotnie pałac był siedzibą właściciela miasta Andrzeja Potockiego. Na początku XX wieku miasto wraz z pałacem zostało prawie doszczętnie zniszczone. Przed II wojną światową pałac został odbudowany przez Jana Koszczyc Witkiewicza. Obecny pałac został odbudowany w stylu klasycystycznym.  Zespół pałacowo-parkowy położony jest tuż nad skarpą wiślaną. W parku za pałacem znajdują się pozostałości schodów przy wiślanej skarpie oraz  kamienna ławka parkowa z rzeźbą Chrystusa. Obecnie budynek jest siedzibą Urzędu Gminy.

 

- dla miłośników przyrody i geoturystyki :
 •  Kamieniołomy kaliszańskie  w zboczu Wisły to jedno z najpiękniejszych odsłonięć geologicznych w Europie. Najpiękniejszy widok na kamieniołomy jest podczas spływów  Wisłą na północ, z biegiem rzeki. Kamieniołomy tworzą naturalny taras widokowy na Wisłę, przy dobrej pogodzie widać stąd Góry Świętokrzyskie oddalone o 100 km.
 • Wyspy Kaliszańskie położone na Wiśle są ostoją ptactwa. Rzeka stanowi naturalny korytarz przelotowy dla licznych gatunków ptaków. Co roku, w okresie jesiennej wędrówki ptaków, w tej okolicy odbywają się obozy ornitologiczne. Ptaki są łapane i obrączkowane.  Stacja badawcza Obóz Ornitologiczny w Kaliszanach współpracuje z Programem Badawczym Akcja Bałtycka i została włączona do Krajowej Sieci Stacji Obrączkowania Ptaków.  W dolinie Wisły stwierdzono przebywanie ponad 210 gatunków ptaków, w tym około 150 lęgowych. Ponad 30 gatunków ma status ginących lub zagrożonych wyginięciem, są to m.in. bąk, brzegówka, podróżniczek, ostrygojad, sieweczka obrożna.
 • Stawy w Mazanowie - miejsce bytowania około 30 gatunków ptaków wodno-błotnych. Część stawów jest zarybiona. Stawy hodowlane są własnością prywatną.
 • Naturalne łowiska na rzekach Wisła i Wyżnica

dla miłośników zabytków techniki:

 • Wiatrak holenderski z II połowy XVIII w. w Józefowie nad Wisłą
 • Nieczynny młyn wodny w miejscowości Prawno
 • Cegielnia w Rybitwach

Atrakcyjne wycieczki po okolicy zapewnią:

 • Ścieżka edukacyjna „Złota Góra" ma kształt pętli, zaczyna się i kończy przy Szkole Podstawowej w Chruślinie. Przejście 4-kilometrowej trasy zajmuje około 2 godzin. Poprowadzona jest zboczem doliny rzeki Podlipie, następnie prowadzi przez porośniętą lasem wierzchowinę, gęsto poprzecinaną wąwozami lessowymi. Odnoga ścieżki prowadzi do Złotej Góry - polany z pomnikiem powstańców styczniowych. Część trasy wiedzie też wśród sadów, dlatego szczególnie warto wybrać się na spacer ścieżką wczesną wiosną, gdy drzewa owocowe kwitną lub jesienią, kiedy dojrzewają owoce.   
 • Szlak rowerowy Małopolski Przełom Wisły o długości 18 km. Znakowana w kolorze zielonym trasa ma swój początek w Kudziach (przy przeprawie promowej) tworząc odnogę czarnego szlaku rowerowego „Opole Lubelskie - Solec nad Wisłą". Szlak biegnie wzdłuż Wisły, między innymi obok nieczynnego kamieniołomu w Kaliszanach, kończy się zaś na rynku w Józefowie nad Wisłą.


Co jeszcze warto wiedzieć o gminie Józefów nad Wisłą...

 • Do obecnych czasów zachował się zabytkowy układ urbanistyczny Józefowa z XVII w. z rynkiem zbliżonym do kwadratu i szachownicą układu ulic i zabudowy. Od początku funkcjonowania miasta na rynku stał barokowy ratusz, uległ on  częściowemu zniszczeniu w 1881 roku podczas pożaru miasta, potem został całkowicie zniszczony podczas II wojny światowej. W XVIII wieku przy drogach wiodących z rynku funkcjonowały 3 murowane bramy miejskie - Lubelska, Zamojska i Chruślińska. Najciekawsze zabytki, miejsca, pozostałości dawnej zabudowany Józefowa nad Wisłą oraz malownicze ujście rzeki Wyżnicy do Wisły można zobaczyć na znakowanej na czerwono ścieżce edukacyjnej „Śladami historii". Początek i koniec ścieżki znajdują się na rynku przy tablicy informacyjnej.
 • W Basonii zachowały się tradycje szkutnicze. Dawniej wykonywano małe promy - krypy, które służyły do przewożenia bydła, płodów rolnych i narzędzi rolniczych na drugą stronę Wisły. Obecnie w Basonii wykonywane są nowe krypy na wzór dawnych.

 

 

 

 

 

     

 

 

Galeria
SimpleViewer requires JavaScript and the Flash Player. Get Flash